TP - Polystyren

05.05.2017 13:33

Technické parametry

  • Součinitel tepelné vodivosti                                0,037 W.m-1.K-1
  • Klasifikace reakce na oheň                                   třída E, F3
  • Faktor difúzního odporu                                       2,1 - 3,9
  • Objemová hmotnost volně foukaného                15 – 19 kg/m3     
  • Navlhavost max                                                     1,0% hmotnosti
  • Součinitel difúze vodní páry                                 0,050 - 0,090.10-9s
  • Mezní teplota použití                                             80 oC
  • Koef. zvukové pohltiv. tl. 30 mm                          500 Hz > 0,30
  • Účinky na kovy                                                        výrobek nepůsobí na kovy korozívně

               * Předepsané objemové hmotnosti dle prostoru umístění izolace, viz tabulka